مراحل کمپوست سازی

فاز 1 کمپوست سازی حدود 14 روز طول می کشد.  خیساندن مواد اوایه (کاه و کلش) و مخلوط نمودن آنها برای شروع تخمیر 3 روز طول می کشد.. در 11 روز  دیگر، کمپوست قارچ سه دفعه وارد بونکر می شود. در واقع از یک بونکر بیرون آورده می شود و  به تونل دیگر منتقل می گردد.  در این جابجایی رطوبت آن تنظیم و مجددا توسط باکتریها و قارچهای موجود در محیط (خودبخود) تلقیح می شود. در بونکر کمپوست سازی دمای کمپوست در اثر فعالیت باکتریهای گرما دوست،  به 82 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. وقتی دمای کمپوست به بیش از 72 درجه سانتی گراد افزایش می یایبد، قارچها و باکتریهای موجود در آن می میرند و در نتیجه کمپوست شروع به سرد شدن می نماید. در واقع در دمای بیشتر از 72 در جه، تجزیه زیستی رخ نمی دهد، بلکه تجزیه شیمیایی کمپوست به وقوع می پیوند.  تجزیه شیمیایی نیز برای تولید یک کمپوست حاصلخیز لازم است.  در این درجه حرارت ترکیبات پیچیده  از قبیل سلولز و همی سلولز به ترکیبات ساده تر می شکنند.

پس از اتمام فاز 1، کمپوست به مدت 24 تا 36 ساعت در فضای آزاد قرار می گیرد تا توسط باکتریها و قارچهای گرما دوست موجود در محیط تلقیح شود.

 فاز2 کمپوست سازی در تونل پاستوریزاسیون انجام می شود و حدود  10 روزطول می کشد. در تونل پاستوریزاسیون اجازه داده می شود تا دمای کمپوست به 58 تا 60 درجه سانتیگراد افزایش یاید.  کمپوست به مدت 8 تا 12 ساعت در این دما نگه داری می شود و سپس دمای آن را به   48 تا 50 درجه سانتی گراد کاهش می دهند تا فعالیت آکتینومایستها به حداکثر خود برسد. به این عمل شیرین سازی و آمونیاک زدایی گفته می شود.

بعد از این مرحله دمای کمپوست به 25 درجه سرد شده و در اسرع وقت مایه زنی با بذر انجام می شود. از این مرحله فاز 3 شروع می شود که حدود 14 تا 17 روز طول می کشد. این مرحله در ایران در سالنهای تولید قارچ انجام می شود.  در فاز 3 دمای کمپوست در 24 تا 25 درجه ثابت نگهداری می شود