مشخصات قسمت های مختلف ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

1-   ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

2-   ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و سردخانه

3-    وژﻧﺮاﺗﻮر

4-  اداري

5-  اﻧﺒﺎر

6-  ﺑﺮق و تاسیسات

7-  ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎ ﺧﺎك ﭘﻮﺷﺸﻲ قارچ  ( در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز )

8-  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرﮔﺮي

9-  راﻫﺮوي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ

10-  ساختمان نگهبانیمشخصات قسمت های مختلف یک مزرعه قارچ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺗﺠﻬﻴﺰات پرورش قارچ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻟﺖ از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻳﺎ وﺟﻮد آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب درب ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨدی  . ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ،  ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺗﺎق اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي – ﻳﻚ راﻫﺮوي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﻳﺎ دو ﻃﺮف ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﻮل راﻫﺮوي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ارﺗﺒﺎط  ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻋﺮض راﻫﺮوي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ 4 ﻣﺘﺮ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش در دو  ردﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ 6 ﺗﺎ 8  ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. . ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﮔﺮي و رﻓﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ، ﺳﺎﺧﺖ 120 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻤﺎم ،ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ وﻧﻬﺎر ﺧﻮري اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.  وﺳﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اﺣﺘﺴﺎب ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ120 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔردد . ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اداري ﺣﺪود ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 140ﺗﺎ120 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *