ویژگی های استاندارد کمپوست قارچ در پایان فاز دوم

1-  شاخص های فیزیکی:

رنگ: رنگ کلش کمپوست قهوهای، تیره با لکههای سفید مایل به خاکستری )قهوهای تیره( است.

بو: از کمپوست دیگر بوی آمونیاک به مشام نمیرسد )کمپوست بوی شیرین علف تازه میدهد(.

سختی: اگر مقداری از کلش کمپوست را برداشته و با دو دست جدا کنیم، مقاومتی احساس نمیکنیم؛ زیرا

با عنایت به اتمام مراحل کمپوست ً سازی کلش گندم کامال پوسیده و به هوموس تبدیل شده است.

کمپوست آماده شده نباید بوی تعفن و بدی داشته باشد مثال بویی شبیه یونجه تازه درو شده داشته باشد اگر

بوی آمونیاک داد آماده سازی آن اشکال دارد. همچنین با پیچاندن از هم جدا شود.

رطوبت کمپوست را باید با دست اندازه گرفت برای این کار کمی کمپوست را در مشت میفشاریم اگر یکی

دو قطره آب از آن چکید رطوبت آن مناسب است و اگر آب زیادی از آن خارج شد، رطوبت زیاد است و باید رطوبت آن را

تبخیر کرد و اگر اصلا نریخت باید به آن رطوبت اضافه نمود.

از نظر سختی اگر مقداری از کلش را برداشته و با دو دست جدا کنیم، مقاومتی احساس نمیکنیم.

 2-  شاخص های شیمیایی:

میزان رطوبت: 68%

میزان نیتروژن:2/2 %وزن خشک مواد

میزان آمونیاک: حداکثر :0.01( %ppm100)

نسبت کربن به ازت: C/N )16 )

اسیدیته: 7.5 (PH )

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *