شرایط محیطی  داخل سالن پس از ورود کمپوست باید از نظر دما ف رطوبت و هوادهی در حالت  نرمال باشد تا بتوان حداکثر بهره وری را در برداشت های قارچ داشت .

مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در پرورش قارچ عبارتند از :

  • دمای بستر
  • رطوبت نسبی محیط
  • میزان گاز دی اکسید کربن

دستیابی به الگوهای رشد مطلوب در پرورش قارچ  درصورتی است که ابزار های دقیق با کیفیت در دسترس پرورش دهنده باشد تا با استفاده از آنها و کنترل محدوده های مطلوب رشد به حداکثر نتیجه برسد.