بسته بندی قارچ

پس از برداشت قارچ های خوراکی بصورت تازه در بسته بندی های 1000،800،400،200گرمی به بازارهایی با فاصله زیادتری از مزرعه  عرضه میشوند .جنس پوشش هاpvc(سلوفان) است این پلاستیک ها دارای سوراخ های ریزی هستند تارطوبتی که ضمن عمل تنفس توسط قارچ ایجاد می شودداخل بسته ها نماند چون رطوبت حاصله می تواند روی کلاهک و ساقه سبب رشد باکتری های قهوه ای کننده از قبیل سودوموناس  وزوال ونابودی محصول را تسریع نماید.

به غیر از بسته ها از جعبه های 10،5،2کیلوگرمی هم برای عرضه قارچ بصورت فله برای بازارهای نزدیک استفاده می شود در طراحی جعبه های پلاستیکی در طراحی باید اصولی را در نظر گرفت از جمله اصله بین جعبه ها بصورتی در نظر گرفته شود که قارچ های جعبه های زیرین له نشوند و قارچ ها حداکثر در 4ردیف روی هم قرار گیرند بعلاوه سطح مقطع جعبه ها بصورتی باشد که حداکثر گردش هوا در اطراف جعبه ها بوجود آید.